Bilginin önemi rekabet ve globalleşme ile daha da artmıştır. Organizasyonların karar vericileri kararlarındaki etkinliği artırabilmek için daha hızlı daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadır. ERP sistemleri ile organizasyonlar daha fazla bilgiye daha düşük maliyetlerle sahip olabilmektedirler. Bilgiye hızlı ve doğru ulaşan işletmeler/organizasyonlar, verimlilik ve karlılıklarını artırabilecekler ve rekabet avantajı kazanacaklardır. Bilginin hızlı olması; Bilgi Teknolojilerinin kullanılması ile, Bilginin doğru olması; organizasyonun etkileşimli entegre bir bilgi sistemi kurması ile sağlanabilir. ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlaması) Kavramının birçok tanımı olduğu gibi kısaca “Bütünleşik iş sistemleri” olarak tanımlanabilir. ERP sistemleri Kurumsal Omurga olarak da isimlendirilebilmektedir.

İşletmeler Neden ERP kullanırlar:

Teknolojik nedenler

Bilginin kalitesinin ve görünürlüğünün arttırılması, İş uygulamalarının ve sistemlerin türleştirilmesi, Edinilmiş iş bilgilerinin var olan teknoloji alt yapısı için türleştirilmesini basite indirgemek, Eski ve modası geçmiş sistemleri değiştirmek, İş hayatında büyümeyi sağlayacak genişleyebilir sistemleri oluşturmak, Dağıtık sistemlerin tekrar yerleştirilmesi.

İşlevsel nedenler

İş başarımını arttırmak, Giderleri düşürmek, Müşteri memnuniyetini arttırmak, Etken olmayan ve karmaşık bütün işleri basitleştirmek, Yeni iş stratejilerini geliştirme olanağına kavuşmak, Küresel bir iş yaşamına uyum sağlamak. ERP günümüzde, rekabet gücü kazanmak için işletme/organizasyonun iş süreçlerindeki fonksiyonları entegre etmek, eş zamanlı ve etkileşimli hale getirmek için işletme/organizasyonu gerekli yetenekler ile donatan stratejik bir araçtır. ERP işletme/organizasyonun tüm organlarını ve şubelerini, departmanlarını ve fonksiyonlarını entegre eden yazılım ve bu iletişimin alt yapısını sağlayan bilişim teknolojilerinden oluşan bir sistemdir. ERP’ nin amacı organizasyonun bütünleşik bilgi sistemi oluşturmasını sağlamaktır. Güvenilir Bilgi sistemi için tam zamanında, doğru bilginin edinileceği araçların oluşturulmasının sağlanması gereklidir. Bu sayede planlama, kontrol, koordinasyon, analiz, karar verme, bilgi işleme, bilgi kaydetme, bilgi dönüştürme, bilgi arşivleme ve bilgi yayınlamak gibi faydalar elde edilir.

ERP’ nin getirileri

Verimliliğin artması, Stokların azalması, Vasıfsız personel azalması, İş takipçiliğinin azalması, Satış yönetiminin gelişmesi, Satınalma karlılığının artması, Gelirlerin artması, İletişim ve lojistik giderlerinin azalması, İş başarısının gelişmesi, Kurum iletişiminin gelişmesi, Kurumsal verilerin görünmeyen artışı, Yeni veya geliştirilmiş iş uygulamalarının ortaya çıkışı, Müşterinin ilgisinin artışı, Beklenmedik gider azalmalarının ortaya çıkması, Sistemler arasında sıkı bir tümleşmenin sağlanması, Esnekliğin artışı, Bilginin küresel paylaşımı, Sistem bakım ve onarım giderlerinin azalması.

Şu anda ERP kullanmayan şirketler, iş uygulamalarını kağıda dayalı sistemler ile veya dağınık, birbirleri ile bağlantılı olmayan yazılımları birleştirerek, yapmaya çalışırlar. Böylece, ellerinde hiçbir zaman tam zamanlı doğru ve gerekli detayda bilgi olmadığından yönetmekte çok büyük sıkıntıya uğrarlar. Gerekli bilgileri elde edebilmek için daha çok çaba, zaman ve para harcamak zorunda kalırlar. Rekabet ortamında işletmeler planlı, kontrollü, verimli ve fonksiyonel iş yönetim sistemleri kurmalarıyla başarıya ulaşabilirler. Bilgi sistemlerini etkin bir şekilde kullanan ve iş süreçlerini iyileştirmeyi hedefleyen, yeni yaklaşımları uygulayan firmalar, rakipleri karşısında öne geçebilme avantajını kazanırlar.

Bu tür hizmetlerden faydalanabilmek veya daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen Gözde Bilgi İşlem ile irtibata geçiniz.
Tel: +90 224 271 15 79 Faks: +90 224 271 67 27 e-Posta: info@gozdeits.com